Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

In dit document zijn opgenomen de algemene voorwaarden van Los van Lyme, gevestigd aan Villa Waterviolier 17,
5146 AL te Waalwijk.


De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen:

  • Deel 1 Voor behandelingen
  • Deel 2 Voor online cursussen / online programma's.

DEEL 1 Algemene voorwaarden voor behandelingen

Bij Los van Lyme wordt gewerkt volgens afspraak. Wij vragen u daarom op tijd aanwezig te zijn.

Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te geschieden, anders wordt de tijd die wij voor u hebben gereserveerd in rekening gebracht.

Om de professionaliteit te garanderen, werkt Los van Lyme volgens de regels van informed consent. Dit betekent dat u duidelijk wordt geïnformeerd over het doel, de werkwijze en mogelijke effecten van de behandeling.

Door een overeenkomst aan te gaan met Los van Lyme verklaart u in te stemmen met de behandeling en neemt u de verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in het proces om de behandeling te laten slagen.

Los van Lyme gebruikt de behandelovereenkomst van beroepsvereniging BATC.

Hoewel Los van Lyme tevreden cliënten heeft en de behandeling vrijwel altijd tot resultaat leidt, kunnen er geen garanties worden geboden.

Bij ernstige of acute lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen.

Los van Lyme hanteert onderstaande algemene voorwaarden voor haar behandelingen.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon in haar hoedanigheid van therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.

 

Therapeut:

De therapeut.

 

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van training, therapie of aanverwante werkzaamheden.


Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.


Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van therapeut.


Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Therapeut voert zijn of haar diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en acht zich gebonden aan de algemeen in Nederland geldende beroepsregels en tuchtrechtspraak.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

  • Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
  • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.


Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.


Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 - Honorarium en kosten

Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7 - Beëindiging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning.


Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.


Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 - Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9 - Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 - Geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.


Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van het klacht- en/of tuchtrecht via de beroepsvereniging BATC.


Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 10 mei 2018

DEEL 2 Algemene voorwaarden voor

online cursussen / online programma's

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Los van Lyme / Lia Spaans (hierna te noemen scholingsaanbieder) en deelnemers aan het online programma ‘Los van Lyme Lifestyle’, dan wel 1 of meer modules van het online programma ‘Los van Lyme Lifestyle’, (hierna te noemen scholingsdeelnemer).


Het online programma ofwel een module of modules hiervan wordt hierna ‘scholing’ genoemd.


Los van Lyme hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Informatie

De scholingsdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de scholing. Dit gebeurt door middel van actuele informatie op deze website.

Artikel 2 - Inschrijving

Inschrijving voor scholingsdeelname geschiedt via de aankoop in de webshop. Na ontvangst van de betaling of deelbetaling wordt de scholingsdeelnemer ingeschreven en ontvangt zijn of haar inloggegevens in de online leeromgeving.


Deelname aan de scholing geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord.

Artikel 3a - Betaling ineens

Meteen bij aankoop betaalt de scholingsdeelnemer
het cursusgeld. 

Artikel 3b - Betaling in termijnen

Kiest de scholingsdeelnemer voor betaling in termijnen, dan wordt de eerste termijn van 33% meteen bij aankoop betaald. De scholingsdeelnemer verplicht zich met de aankoop de volgende twee facturen van elk 33% binnen 1 maand respectievelijk 2 maanden na de eerste betaling te voldoen.

Het cursusgeld dient binnen de betalingstermijn van 5 werkdagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat.

Indien de twee termijnfacturen niet op tijd betaald worden, behoudt scholingsaanbieder zich het recht voor scholingsdeelnemer de toegang tot de online leeromgeving te ontzeggen, al dan niet tijdelijk totdat de facturen betaald zijn. 

Artikel 4 - Annulering

Voor aankoop van online producten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Uw bedenktijd gaat in op de dag van uw bestelling omdat u de inloggegevens van het online product direct ontvangt.


Annulering van uw aankoop dient binnen deze termijn en schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de scholingsaanbieder de annuleringsdatum is. Bij tijdige annulering ontvangt u 100% van het door u betaalde cursusgeld retour.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Scholingsaanbieder neemt de verplichting op zich om naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden scholingen te (doen) geven.

Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door scholingsdeelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het scholingsmateriaal, de inhoud van de scholing, de toepassing of het resultaat daarvan.

Scholingsdeelnemer verplicht zich de scholingsaanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Artikel 6 - Vertrouwelijkheid

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden en niet aan derden door te geven. Als dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. 

Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Artikel 7 - Respectvolle omgang

Van scholingsaanbieder en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van een niet respectvolle benadering, kan de scholingsdeelnemer hierop worden aangesproken door de scholingsaanbieder. Indien na herhaalde waarschuwing geen verbetering optreedt, is het mogelijk de scholingsdeelnemer de toegang tot de scholing en/of de besloten Facebook-groep te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 8 - Copyright

Alle intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot het scholingsmateriaal, aanvullende documentatie, opdrachten en alle overige door scholingsaanbieder in het kader van de scholing gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de scholingsaanbieder.

Het is de scholingsdeelnemer niet toegestaan om deze materialen en dergelijke in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Dit is in strijd met de intellectuele (eigendoms-)rechten van scholingsaanbieder. 

Artikel 9 - Video, geluidsopnamen en screenshots

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van het scholingsmateriaal is niet toegestaan.

Artikel 10 - Disclaimer

De inhoud van het online scholingsaanbod is alleen bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook.

Niets uit het online scholingsaanbod is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. Bespreek (potentiële) beslissingen over je gezondheid altijd met je eigen arts of behandelaar. 

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van
deze algemene voorwaarden: 10 mei 2018

Koekjes erbij?